Zwrot nadpłaty podatku po korekcie PIT-36

Zwrot nadpłaty podatku po korekcie PIT-36

Zdarzają się sytuacje, kiedy podatnicy w deklaracjach rocznych PIT 36 wykazują zobowiązania podatkowe nienależne lub podatek w wysokości przekraczającej należny i dokonują wpłaty podatku w kwocie wykazanej w zeznaniu albo wskazują kwotę nadpłaty niższą od należnej  wynikającej z rozliczenia PIT 36.

Wniosek o stwierdzenie nadpłaty podatku

W przypadku wykazania w zeznaniu PIT-36 kwot podatku niezgodnych z należnymi kwotami  podatku, podatnik ma prawo ubiegać się o stwierdzenie nadpłaty przez organ skarbowy. W tym celu należy złożyć do urzędu skarbowego korektę deklaracji PIT-36 wraz z wnioskiem o stwierdzenie nadpłaty podatku. Urząd skarbowy, który otrzyma taki wniosek i jednocześnie skorygowane zeznanie podatkowe, uruchamia postępowanie w sprawie stwierdzenia nadpłaty.

Jeżeli prawidłowość skorygowanej deklaracji (rozliczenia pit) nie budzi wątpliwości urzędników, urząd podatkowy zwraca nadpłatę bez wydawania decyzji stwierdzającej nadpłatę. W takim przypadku już samo zeznanie korygujące wywołuje skutki prawne.

Termin zwrotu nadpłaty przy korekcie zeznania

Korekta zeznania PIT-36 bez wniosku o stwierdzenie nadpłaty zobowiązuje organ skarbowy do zwrotu nadpłaty w terminie 3 miesięcy od dnia złożenia deklaracji korygującej .

Jeśli korekta zeznania podatkowego  jest złożona  wraz z wnioskiem o stwierdzenie nadpłaty, termin otrzymania nadpłaty zależy od tego, czy przez urząd skarbowy będzie wydana decyzja o stwierdzeniu nadpłaty, czy też nie będzie takiej decyzji. Decyzja nie jest wydawana w przypadku, gdy prawidłowość skorygowanego zeznania nie budzi wątpliwości urzędu skarbowego. Nadpłata powinna być zwrócona podatnikowi w ciągu 2 miesięcy od dnia złożenia korekty i wniosku. Nie może to jednak nastąpić wcześniej niż w terminie 3 miesięcy od dnia złożenia pierwotnego rozliczenia

W przypadku gdy urzędnicy skarbowi mają zastrzeżenia do poprawności rozliczenia dokonanego przez podatnika w deklaracji korygującej, wszczynają postępowanie podatkowe. Postępowanie podatkowe w sprawie stwierdzenia nadpłaty podatku powinno być przeprowadzone w terminie 2 miesięcy, pod rygorem oprocentowania kwoty nadpłaty. Efektem postępowania prowadzonego przez organ skarbowy jest decyzja. Decyzja wydana przez organ skarbowy może  być negatywna, czyli odmawiająca stwierdzenia nadpłaty w podatku lub pozytywna i wtedy określajna jest wysokość nadpłaty. Nadpłatę wynikającą z decyzji pozytywnej  podatnik powinien otrzymać w terminie 30 dni, licząc od dnia wydania rozstrzygnięcia.

Forma zwrotu nadpłaty

Zwrot nadpłaty podatku wykazany w korekcie zeznania PIT-36 lub w decyzji urzędu skarbowego stwierdzającej nadpłatę następuje zasadniczo w gotówce na rachunek bankowy podatnika lub przekazem pocztowym na adres podany w zeznaniu. Warunkiem przekazania nadpłaty na rachunek bankowy jest posiadanie przez urząd numeru konta bankowego podatnika. Jeżeli numer ten podany był wcześniej i nie uległ zmianie, nie ma potrzeby zgłaszania go powtórnie. Warto jednak sprawdzić aktualność podanego numeru konta, gdyż przekazanie nadpłaty za pośrednictwem poczty związane jest z kosztami, które obciążają podatnika.

Nie zawsze jednak stwierdzenie nadpłaty podatku oznacza automatyczny zwrot nadpłaconej kwoty w gotówce bezpośrednio podatnikowi.  Art. 76 § 1 ustawy Ordynacja podatkowa stanowi, że nadpłaty wraz z ich oprocentowaniem podlegają zaliczeniu z urzędu na poczet zaległych zobowiązań podatkowych, wraz z odsetkami za zwłokę, a także bieżących zobowiązań podatnika. Jeżeli więc podatnik ma zaległości tub bieżące zobowiązania podatkowe, urząd skarbowy nie przekaże nadpłaty bezpośrednio podatnikowi, gdyż  jest zobowiązany do wydania postanowienia o zaliczeniu nadpłaty na pokrycie zobowiązań.

Organ skarbowy może również zaliczyć nadpłatę z korygowanej deklaracji (np.PIT 36) na poczet przyszłych zobowiązań  fiskalnych podatnika. Urząd nie może jednak dokonać tego bez zgody podatnika. Zaliczenie nadpłaty podatku na poczet przyszłych zobowiązań może być dokonane wyłącznie na wniosek złożony przez podatnika.

Korzystne zmiany w przepisach o nadpłacie od 2016 roku

W 2016 roku zostały wprowadzone zmiany przepisów o nadpłacie. Mają one obszerny charakter i wprowadzają pewne korzystne rozwiązania dla podatników. Przykładem korzystnego rozwiązania może być zmiana dotychczas obowiązującego prawa do złożenia wniosku o stwierdzenie nadpłaty oraz wniosku o zwrot nadpłaty tylko do czasu upływu terminu przedawnienia zobowiązania podatkowego. Od 1 stycznia 2016 roku decyzja w sprawie stwierdzenia nadpłaty może zostać wydana także po upływie terminu przedawnienia pod warunkiem, że wniosek złożony zostanie przed upływem tego terminu.

Przepisy po zmianie przewidują również sytuację, która pozwala na złożenie wniosku także po upływie terminu przedawnienia. Takie uprawnienie przysługuje w przypadku gdy istnienie nadpłaty wynika z porozumienia na podstawie umów o unikaniu podwójnego opodatkowania lub innych ratyfikowanych umów międzynarodowych, których stroną jest Polska.

Previous Bank czy instytucja pozabankowa – gdzie lepiej wziąć pożyczkę?

About author

Może to Ci się spodoba

Gospodarka 0 Comments

Coraz trudniejszy dostęp do inżynierów. Akcje edukacyjne mają zachęcać najmłodszych do nauk ścisłych

Rosnące zapotrzebowanie na surowce oraz rozwój nowych technologii i źródeł energii sprawiają, że energetyka jest perspektywiczną branżą na rynku pracy. Eksperci ostrzegają jednak, że dostęp do wykwalifikowanej kadry inżynierów jest coraz trudniejszy.

Gospodarka 0 Comments

Konkurencyjność Polski może się poprawić dzięki większym wydatkom na badania i rozwój, a nie niskim kosztom pracy

Doświadczenia bardziej rozwiniętych państw pokazują, że innowacje i technologie, a nie niskie koszty pracy w dłuższej perspektywie dają przewagi konkurencyjne. Pod względem innowacji Polska jest w ogonie Europy – wydatki na badania i rozwój wynoszą

Gospodarka 0 Comments

Optymistyczne prognozy NBP dla Polski. Deflacja napędzi konsumpcję, a ta wzrost gospodarczy

Coraz lepsza sytuacja na rynku pracy, niskie ceny oraz rosnąca dynamika inwestycji przedsiębiorców napędzą wzrost polskiego PKB. NBP szacuje, że gospodarka wzrośnie w tym roku o 3,6 proc., a w kolejnych dwóch latach tempo będzie

0 Comments

Brak komentarzy!

You can be first to comment this post!

Zostaw odpowiedź